De privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, ransacties en overeenkomsten met Koene IT Solutions (ook wel handelend onder de naam Koene IT),

Meidoornhof 31, 2678 RE De Lier, 51614308.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons  verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Overeenkomst

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor ICT-dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken wij uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, en de daarbij behorende correspondentie. Koene IT gebruikt uw persoonsgegevens verder:

 1. voor het doen van commerciële aanbiedingen, verzenden van nieuwsbrieven,
  events en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn en/of verstrekken van
  informatie over de dienstverlening, verstrekken van relatiegeschenken;
 2. om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 3. uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze
  dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te
  kunnen zijn;
 4. product- en dienstontwikkeling;
 5. het bepalen van strategie en beleid.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Koene IT omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door het versturen van een e-mail of een (telefoon)gesprek, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen (bijvoorbeeld websites, het Kadaster, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) bekend zijn geworden. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Algemeen contactformulier

Verder worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via het contactformulier op deze website of mail vragen stelt aan een van onze medewerkers of anderszins contact met ons opneemt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals naam, e-mail adres, telefoonnummer), het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, aangezien wij graag uw vragen beantwoorden. Wij bewaren deze gegevens totdat wij uw bericht hebben gemarkeerd als ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten (bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst hebben gesloten).

Website

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw gegevens krijgen

Gegevensbeveiliging

Koene IT maakt gebruik van zorgvuldige beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een beschermde-verbinding. Wij maken gebruik van een https-website. Een SSL-certificaat is te herkennen aan een slotje en https:// in de URL. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die u invult in het contactformulier en het aanmeldformulier versleuteld worden verstuurd.

Cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken  cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. De functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze kunnen niet worden uitgeschakeld, want dan werkt de website niet. Hiervoor is uw toestemming niet nodig. Die vragen wij daarom ook niet.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Onder meer wordt het IP-adres gepseudonimiseerd voordat dit gegeven wordt verzonden aan Google. Daarnaast hebben wij met Google een  verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten. De maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden gebruikt is door ons ingesteld op 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van jouw persoonsgegevens via Google Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door ons een e-mail te sturen via info@koene-it.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)6-17 866274 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Koene IT Solutions
Meidoornhof 31
2678 RE De Lier
Tel: +31 (0)6-17866274
KvK 51614308

Versie: 1-02-2020 2.0